webinar register page

GD&T טולרנסים גיאומטריים
:הסדנה תכלול את הנושאים הבאים

GD&T מבוא: הכולל את הצורך והרציונאל העומד מאחור גישת ה
Coordinate Dimension את יתרונות השיטה לעומת שיטת הפלוס מינוס

יישום: הלכה למעשה של השיטה בתחום התכנון המכאני ההנדסי, הייצור והביקורת הממדית

כלים מעשיים לתכנון פונקציונאלי: זיהוי פונקציונאליות הרכיב בהרכבה הכוללת, קביעת מערכת צירים
מתן מידות וטולרנסים גיאומטריים תואמים על פי מערכת הצירים שנקבעה, DRF

Position מיקוד: הצגת העוצמה והחשיבות של הטולרנסים הגיאומטריים הייעודיים מסוג: מיקום
בעת תכנון רכיבים Profile of surface הפרופיל של משטח
* Required information
Loading