webinar register page

פתרון בעיות NP בעזרת לייזר
בעיות אופטימיזציה NP
קשות נמצאות בכל תחומי החיים, מבנה קיפול חלבונים, סידור אידיאלי של מחסנים אוטומטיים, תכנון השמת רכיבים בצ'יפ, אופטימיזציה מערכי משלוחים, ניהול ערים חכמות ועוד. שתי תכונות מפורסמות של בעיות NP הינן מספר אקפוננציאלי של פתרונות והיכולת למפות כל בעיית NP לבעיית NP אחרת בזמן פולינומיאלי.

מהתכונה הראשונה ניתן להבין כי תמיד יהיו בעיות גדולות מספיק מעבר ליכולת החישוב המדויקת של בדיקת כל מספר האפשרויות ובמצבים אילו כל פתרון שיוצא יהיה מקורב בלבד. מהתכונה השנייה נובע כי אם קיים פותרן יעיל יותר לאחת הבעיות NP הוא יהיה רלוונטי לכל שאר בעיות הNP.

בהרצאה נסקור את סוגי הטכנולוגיות הלא קונבנציונליות לפתרון יעיל יותר של בעיות אלו בכלל וטכנולוגיות לייזרים מצומדים ובפרט. מערכי לייזרים מצומדים הינם מערכת מורכבת, בה כל לייזר מצומד ללייזרים אחרים במערכת בעזרת מעבר חלקי של אור ביניהם באופן קוהרנטי. הודגם כי מערכי לייזרים תחת אילוצים והנחות כמו לדוגמא עוצמה אחידה וקיטוב זהה מתנהגים באופן הדומה למערכת סייפנים כמו מודל Ising או XY ומהווים בעיית NP בעצמם. בעזרת אפקטים טבעיים בלייזר כמו תחרות מצבים, ניחות של מצבים לא אופטימליים ואי לינאריות של ההגבר האופטי ניתן לגרום למערך לייזרים למצוא פתרון אופטימלי או פתרון מקורב בפרק זמן קצר משמעותית ממכונות חישוב קלאסיות. נסקור מספר טכנולוגיות המאפשרות אינטראקציה מתוכנתת בין לייזרים כך ישמשו מודל לבעיות NP אחרות, את הפתרונות המתקבלים, היתרונות והחסרונות של כל אחת מהשיטות בדגש על המחקר במכון ויצמן וחברת לייטסולבר.

Sep 19, 2022 05:00 PM in Jerusalem

Webinar logo
* Required information
Loading