Meeting Register Page

Meeting banner
סדנת הבינה שבחיבור: בינה אנושית ובינה מלאכותית בתעשייה ובמדע
כיצד לשלב מאפיינים של הבינה האנושית עם הכלים המתקדמים של בינה מלאכותית, על מנת להשיג תוצאות טובות יותר בתחומים כמו תעשיה, מחקר ופיתוח, וכן בהיבט העסקי של "השורה התחתונה"?

מרצה: ד”ר איתי דטנר - מרצה בכיר בחוג לסטטיסטיקה של אוניברסיטת חיפה

סדנה זו תציג סקירת מתודולוגיות עבודה ושיטות חישוביות לשילוב של ידע הנדסי ומודלים מתמטיים עם שיטות בינה מלאכותית כלמידה עמוקה ולמידת מכונה. שאלות ספציפיות שיקבלו מענה:

כיצד לקחת בחשבון את הידע ההנדסי הנצבר לאורך שנים באפיון ופיתוח מערכות התראה והמלצה המבוססות על בינה מלאכותית?
כיצד ניתן לפתח שיטות חישוביות המשלבות בצורה אופטימלית מודלים מתמטיים עם בינה מלאכותית? למשל שיטה שאיכות המדידה או החיזוי שלה טובה יותר מאשר שימוש בכל שיטה בנפרד.
הסדנה תספק תשובות לשאלות אלה ואחרות בעזרת פיתוחים תאורטיים ודוגמאות מעשיות. הסדנה תסקור את ההתפתחויות האחרונות במדעי הנתונים והבינה המלאכותית עם דגש על שיטות סטטיסטיות למערכות דינמיות וכלים מתקדמים מלמידת מכונה, למידה עמוקה ובאופן כללי יותר למידה סטטיסטית. בהמשך נתמקד במתודולוגיות ושיטות חישוביות המאפשרות לשלב בין שתי הגישות – בינה אנושית ובינה מלאכותית – על מנת להשיג תוצאות טובות יותר גם בהיבט מחקר ופיתוח וגם מבחינת “השורה התחתונה”.

כל הזכויות שמורות © אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע; לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומרים שבפעילות זו. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומרים הכלולים בפעילות זו אסור בהחלט

Apr 22, 2021 11:00 AM in Jerusalem

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Association of Engineers in israel.